حساب های اسلامی یا حساب های بدون سوآپ


سفارش انتقال

اگر دارای یک حساب هستید
1

همۀ دستورها و موقعیت های معاملاتی در حساب تان را ببندید.

2

یک درخواست برای حساب اسلامی ارسال کنید

درخواست حساب معاملاتی اسلامی
اگر هیچ حسابی ندارید
1

ثبت نام کنید و
یک حساب واقعی افتتاح نمایید

2

یک درخواست برای حساب اسلامی ارسال کنید

ویژگی های متمایز

بدون سوآپ

سوآپ عبارت است از هزینۀ انتقال یک معامله به
روز بعد.

محدودیت زمانی

معاملات باز، 14 روز تقویمی
پس از باز شدن بطور خودکار بسته می شود.

حساب های اسلامی چه هستند؟

حساب های اسلامی، حساب های ویژه ای هستند که در هنگام انتقال به روز کاری بعدی (یک تاریخ جدید) هیچ سوآپی ندارند. با توجه به اینکه شریعت اسلام نرخ بهره برای تسهیلات پولی را ممنوع کرده است، حساب های اسلامی یا بدون سوآپ برای معامله گران مسلمان توسعه داده شده اند. در این حساب ها می توان بدون کارمزد انتقال معاملات به روز بعد (سوآپ) معاملات را حفظ کرد.

توجه
  • بدون هیچ هزینۀ اضافی
  • وضعیت اسلامی به همۀ حساب های معاملاتی مشتری اعم از حساب های از قبل افتتاح شده و حساب هایی که در آینده افتتاح می شوند منتقل می شود.
  • اگر حساب معاملاتی تان را به اسلامی تغییر دهید، امکان تغییر مجدد آن به غیر اسلامی را نخواهید داشت.
  • شرکت این حق را برای خود قائل می داند که تا پیش از آنکه حساب های معاملاتی مشتریان تبدیل به اسلامی شوند سوآپ را به معاملات آنها اضافه یا کسر کند.
  • اگر از مزایای ویژۀ حساب های اسلامی سوء استفاده شود، شرکت این حق را برای خود محفوظ می داند که حالت اسلامی حساب را لغو کرده و سوآپ های آن دوره را نیز اعمال نماید.
تماس