قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
انتخاب همه
 • رده

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • کشاورزی
   • انرژی
   • ابزارهای طلایی
   • فلزات
   • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGZ7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
متوقف
#F-HGH8 50 100 -6.40 / -2.29 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-HGK8 50 100 -6.43 / -2.30 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGZ7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.09.2017
27.11.2017
متوقف
#F-NGF8 20 40 -2.28 / -0.81 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.10.2017
26.12.2017
باز
#F-NGG8 20 40 -2.29 / -0.82 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.11.2017
26.01.2018
باز
#F-NGH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.12.2017
23.02.2018
متوقف
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOZ7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.09.2017
29.11.2017
متوقف
#F-HOF8 40 80 -6.71 / -2.40 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.10.2017
28.12.2017
باز
#F-HOG8 40 80 -6.71 / -2.40 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
باز
#F-HOH8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.12.2017
27.02.2018
متوقف
نفت BRENT
#F-BRNF8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.09.2017
29.11.2017
متوقف
#F-BRNG8 6 12 -5.24 / -1.87 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.10.2017
27.12.2017
باز
#F-BRNH8 6 12 -5.19 / -1.85 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
باز
#F-BRNJ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
22.12.2017
27.02.2018
متوقف
نفت WTI
#F-CLZ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.09.2017
17.11.2017
متوقف
#F-CLF8 6 12 -4.75 / -1.70 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.10.2017
18.12.2017
باز
#F-CLG8 6 12 -4.75 / -1.70 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.11.2017
19.01.2018
باز
#F-CLH8 6 12 -4.74 / -1.70 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
14.12.2017
16.02.2018
باز
کشاورزی
شکر
#F-SBH8 6 12 -2.60 / -0.93 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
27.02.2018
باز
#F-SBK8 6 12 -2.57 / -0.92 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
26.09.2017
27.04.2018
باز
كاكائو
#F-CCZ7 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.06.2017
15.11.2017
متوقف
#F-CCH8 10 20 -3.17 / -1.13 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
14.08.2017
13.02.2018
باز
#F-CCK8 10 20 -3.16 / -1.13 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.11.2017
13.04.2018
باز
قهوۀ عربیکا
#F-KCZ7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.06.2017
20.11.2017
متوقف
#F-KCH8 50 100 -7.56 / -2.70 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
17.07.2017
16.02.2018
باز
#F-KCK8 50 100 -7.69 / -2.75 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2017
18.04.2018
باز
سویا
#F-QBSF8 20 40 -8.21 / -2.94 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
27.12.2017
باز
#F-QBSH8 20 40 -8.31 / -2.97 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
باز
#F-QBSK8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
متوقف
کنجاله سویا
#F-ZMZ7 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
متوقف
#F-ZMF8 80 160 -5.48 / -1.96 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
25.07.2017
27.12.2017
باز
#F-ZMH8 80 160 -5.55 / -1.99 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
24.11.2017
26.02.2018
باز
#F-ZMK8 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
متوقف
گندم
#F-ZWZ7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
متوقف
#F-ZWH8 20 40 -3.50 / -1.25 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZWK8 20 40 -3.60 / -1.29 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
آب پرتقال
#F-JOF8 40 80 -3.74 / -1.34 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
28.08.2017
28.12.2017
باز
#F-JOH8 40 80 -3.76 / -1.34 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
باز
#F-JOK8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
متوقف
جو
#F-ZOZ7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
متوقف
#F-ZOH8 30 60 -2.09 / -0.75 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZOK8 30 60 -2.14 / -0.77 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
دانه ذرت
#F-ZCZ7 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
26.06.2017
28.11.2017
متوقف
#F-ZCH8 10 20 -2.93 / -1.05 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZCK8 10 20 -3.00 / -1.07 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
گاو زنده
#F-LEZ7 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
01.08.2017
30.11.2017
متوقف
#F-LEG8 200 400 -7.94 / -2.84 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
03.10.2017
01.02.2018
باز
#F-LEJ8 200 400 -8.07 / -2.88 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
28.11.2017
05.04.2018
باز
گاو گوشتی
#F-GFX7 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
25.09.2017
15.11.2017
متوقف
#F-GFF8 200 400 -12.22 / -4.37 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
23.10.2017
24.01.2018
باز
#F-GFH8 200 400 -12.08 / -4.32 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
13.11.2017
28.03.2018
باز
پنبه
#F-CTZ7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
18.04.2017
21.11.2017
متوقف
#F-CTH8 30 60 -6.22 / -2.22 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2017
20.02.2018
باز
#F-CTK8 30 60 -6.25 / -2.24 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
17.11.2017
20.04.2018
باز
برنج شلتوک
#F-ZRF8 100 200 -3.95 / -1.41 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.08.2017
27.12.2017
باز
#F-ZRH8 100 200 -4.05 / -1.45 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
باز
#F-ZRK8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
متوقف
گوشت غیر حلال
#F-HEZ7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.08.2017
12.12.2017
متوقف
#F-HEG8 100 200 -4.48 / -1.60 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
09.10.2017
12.02.2018
باز
#F-HEJ8 100 200 -4.80 / -1.72 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2017
11.04.2018
باز
قهوۀ روبوستا
#F-RCF8 6 12 -2.87 / -1.03 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
28.08.2017
28.12.2017
باز
#F-RCH8 6 12 -2.87 / -1.03 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
باز
#F-RCK8 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
متوقف

تماس