تحلیل تکنیکال


  • مشاهدۀ تحلیل تکنیکی :
  • 1 روزه
  • 3 روزه
  • هفته
  • ماه
  • همه

این نمودار تغییر واقعی نرخ ها پس از انتشار تحلیل تکنیکی در 2016-12-02 را نشان می دهد. دستور در حال انتظار این تحلیل اجرا و معامله باز شد. سپس ما باید در نمودار چهار ساعته توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال خطوط بولینگر و علائم Paraboloc SAR حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر سود/زیان بالقوه به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. هنگامی که قیمت به خطوط بولینگر، Parabolic SAR، خط روند و شاخص فراکتال برسد باید معامله را بست.

Sell stop2354
Take profit1940
Return on Investment +17,6%
Overview date2016-12-02
Date of the closing position2017-03-10 and 2017-03-13

اقتصاد استرالیا رشد کرد. آیا افزایش ارزش دلار استرالیا ادامه پیدا خواهد کرد؟

Buy stop52
کسب سود (T/P)46
بازگشت سرمایه+8,5%
تاریخ بررسی2016-12-01
تاریخ بستن معامله2016-01-03 و 2017-01-09

احتمال افزایش محصول در چین، ایالات متحده و آمریکای جنوبی و رسیدن آن به یک رکورد و هوای مطلوب موجب کاهش قیمت دانۀ سویا می شوند. آیا کاهش قیمت دانۀ سویا ادامه پیدا خواهد کرد؟/p>

نشست بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه برگزار شد و این بانک اعلام کرد که نگران تقویت پول ملی است. همانگونه که انتظار می رفت این بانک نرخ بهره را تغییر نداد اما به تاثیر اقتصادی منفی ناشی از تقویت بسیار شدید پول ملی اشاره کرد. آیا ارزش دلار استرالیا کاهش خواهد یافت؟

در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) "CAD در برابر ارزها" می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات دلار کانادا در برابر سایر ارزهای جهان است. آیا احتمال کاهش قیمت CAD_Index وجود دارد؟

Buy stop6926
Take profit7396
Return on Investment +6,8%
Overview date2016-11-28
Date of the closing position2017-03-17 and 2017-03-21

این نمودار تغییر واقعی نرخ ها پس از انتشار تحلیل تکنیکی در 2016-11-28 را نشان می دهد. دستور در حال انتظار این تحلیل اجرا و معامله باز شد. سپس ما باید در نمودار چهار ساعته توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال خطوط بولینگر و علائم Paraboloc SAR حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر سود/زیان بالقوه به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. هنگامی که قیمت به خطوط بولینگر، Parabolic SAR، خط روند و شاخص فراکتال برسد باید معامله را بست.

Sell stop0,745
Take profit0,737 and 0,724
Return on Investment +1,1 and +2,9%
Overview date2016-11-17
Date of the closing position2016-11-21 and 2017-01-04

این نمودار تغییر واقعی نرخ ها پس از انتشار تحلیل تکنیکی در 2016-11-17 را نشان می دهد. دستور در حال انتظار این تحلیل اجرا و معامله باز شد. سپس ما باید در نمودار چهار ساعته توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال خطوط بولینگر و علائم Paraboloc SAR حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر سود/زیان بالقوه به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. هنگامی که قیمت به خطوط بولینگر، Parabolic SAR، خط روند و شاخص فراکتال برسد باید معامله را بست.

بانک مرکزی استرالیا سیاست پولی اش را در نشست چهارم ژوئن تغییر نداد. کاهش بیکاری از 5.7% در آوریل به 5.5% در ماه مه موجب ایجاد موج خرید شد. آیا تقویت ارزش دلار استرالیا ادامه پیدا خواهد کرد؟

تماس