روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه هشتم دسامبر منتشر شد و آمار تا پنجم دسامبر را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 3.94 میلیارد دلار بیش از پیش افزایش پیدا کرد و به رقم 4.28 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار اندکی کاهش پیدا کرد علی رغم اینکه سنا لایحۀ مالیات جمهوری خواهان را تصویب کرد و رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ سوم از تخمین اولیۀ 3% به 3.3% ارتقا پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه اول دسامبر منتشر شد و آمار تا 28 نوامبر را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی بیش از پیش افزایش پیدا کرد و از 3.14 به 3.94 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار کاهش یافت که به دلیل آمار درهم آمیختۀ اقتصادی رخ داد علی رغم اینکه پاول، کاندید ریاست فدرال ریزرو، در جلسۀ استماع اش در برابر سنا اعلام کرد که از سیاست کنونی که افزایش تدریجی نرخ بهره است پیروی خواهد کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز دوشنبه 27 نوامبر منتشر شد و آمار تا 21 نوامبر را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 0.66 میلیارد دلار به 3.14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیه در قبال دلار کاهش چشمگیری داشت چراکه صورتجلسه تردیدها دربارۀ اینکه آیا فدرال ریزرو با وجود ضعف تورم واقعاً خواهان افزایش نرخ بهره با همان سرعت قبلی است را تقویت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 17 نوامبر منتشر شد و آمار تا 14 نوامبر را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار آمریکا در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی تقریباً با دو سوم کاهش از 1.9 میلیارد دلار به 0.66 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. امیدواری ها دربارۀ اصلاح مالیات از روحیۀ خرید دلار حمایت کرد ضمن اینکه گزارش های اقتصادی نیز درهم آمیخته بودند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز دوشنبه 13 نوامبر منتشر شد و آمار تا 7 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی تقریباً به نصف کاهش یافت و از 3.45 میلیارد دلار به 1.9 میلیارد دلار رسید. پس از انتشار بیانیۀ بهتر از حد انتظار فدرال ریزرو و گزارش قوی اشتغال برای ماه اکتبر، روحیه در قبال دلار تقویت شد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 3 نوامبر منتشر شد و آمار تا 31 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی با کاهشی بیشتر از پنجاه درصد از 8.03 میلیارد دلار به 3.45 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار بطور قابل ملاحظه ای تقویت شد چراکه رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم بهتر از حد انتظار اعلام شد که به پشتوانۀ آمار اقتصادی و گزارش های درآمدی مثبت رخ داد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 27 اکتبر منتشر شد و آمار تا 24 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از رقم 12.64 میلیارد دلار به 8.03 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ضریب اطمینان دلار افزایش چشمگیری پیدا کرد که به دلیل افزایش بهتر از حد انتظار درآمدها همزمان با تصویب طرح بودجۀ 2018 توسط سنا رخ داد.

طبق گزارش کمیسیون معاملاتی آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 20 اکتبر منتشر شد و آمار تا 17 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص فروش دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی با کاهشی قابل توجه از 15.41 میلیارد دلار به 12.64 میلیارد دلار رسید. معاملات خالص فروش کاهش پیدا کردند چراکه صورتجلسۀ فدرال ریزرو نشان داد که مسئولین بانک مرکزی قصد دارند به افزایش نرخ بهره ادامه دهند ضمن اینکه آمار مثبت حاکی از آن هستند که عملکرد اقتصادی ایالات متحده تقویت شده است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 13 اکتبر منتشر شد و آمار تا 10 اکتبر را پوشش می دهد میزان معاملات خالص فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته بیش از پیش کاهش پیدا کرد و از 16.82 میلیارد دلار به 15.41 میلیارد دلار رسید. معاملات فروش دلار کاهش پیدا کردند علی رغم اینکه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سپتامبر ضعیف تر از حد انتظار بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 29 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 26 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 13.19 میلیارد دلار به 17.38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. میزان معاملات فروش دلار افزایش پیدا کردند علی رغم اینکه فدرال ریزرو طبق آنچه انتظار می رفت اعلام کرد که در ماه اکتبر ترازنامۀ 4.5 تریلیون دلاری اش را کاهش می دهد.

تماس