روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 14 ژوئیه منتشر شد و آمار تا 11 ژوئیه را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 76 میلیون به 59 میلیون دلار رسید. صورتجلسۀ فدرال ریزرو نشان داد که سیاستگذاران قصد دارند میزان دارائی های اوراق قرضه را کاهش دهند چراکه آمار اقتصادی که در خلال هفته منتشر شدند اغلب مثبت بودند و اشتغال غیرکشاورزی ماه ژوئن بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 30 ژوئن منتشر شد و آمار تا 27 ژوئن را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 4.53 میلیارد دلار با کاهشی شدید به 76 میلیون دلار رسید. آمار اقتصادی در خلال هفته درهم آمیخته بودند چراکه بانک های مرکزی مهم علامت دادند که خواهان تغییر سیاست به سیاست پولی انقباضی هستند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 30 ژوئن منتشر شد و آمار تا 27 ژوئن را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 7.82 میلیارد دلار به 4.53 میلیارد دلار رسید. جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، مجدداً تاکید کرد که نرخ بهره به تدریج افزایش خواهد داشت در حالیکه آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه نهم ماه ژوئن منتشر شد و آمار تا ششم ماه ژوئن را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 7.52 میلیادر دلار به 8 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار منتشر شده در خلال هفته ضعیف بودند که توسط رشد ناامیدکنندۀ اشتغال غیرکشاورزی در ماه مه نمود بیشتری پیدا کرد.

طبق آمار منتشر شده از سوی کمیتۀ معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه دوم ژوئن منتشر شد و آمار تا سی ام ماه مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 8.31 میلیارد دلار به 7.52 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. آمار اقتصادی ای که در خلال هفته منتشر شدند درهم آمیخته بودند. ضعف سفارشات کالاهای بادوام و مخارج مصرفی فردی بر ارتقای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده سایه افکندند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 26 ماه مه منتشر شد و آمار تا 23 ماه مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 13.5 میلیارد دلار به 8.31 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در خلال هفته درهم آمیخته بودند ضمن اینکه توسعۀ بخش خدمات در ماه مه افزایش یافت که به دلیل کاهش تولید رخ داد.

طبق آمار منتشر شده از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در جمعه 19 ماه مه که آمار تا 16 ماه مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از رقم 11.0 میلیارد دلار به 13.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی در طی هفته مثبت بودند و تورم و خرده فروشی رشد داشتند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 ماه مه منتشر شد و آمار تا نهم ماه مه را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 12.7 میلیارد دلار به 11.0 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی ای که در خلال هفته منتشر شدند مثبت بودند چراکه فدرال ریزرو نرخ های بهره را تغییر نداد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه، پنجم ماه مه، منتشر شد و آمار تا دوم ماه مه را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 15.28 میلیارد دلار به 12.7 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. آمار اقتصادی ای که در خلال هفته منتشر شدند اغلب ضعیف بودند چراکه آمار منتشر شده نشان دادند که تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ اول سال کاهش پیدا کرد و بهای مصرف کننده در ماه مارس یک رکورد برای افت ماهیانه به ثبت رساند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 28 آوریل منتشر شد و آمار تا 25 آوریل را پوشش می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در خلال هفتۀ قبل از رقم 15.35 میلیارد دلار به 15.28 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در خلال هفته درهم آمیخته بودند چراکه توسعه در بخش های خدمات و تولید در آوریل کند شد در حالیکه گزارش های درآمدی شرکتی بهتر ازحد انتظار بودند که نشان می دهد عملکرد شرکت ها در ایالات متحده در اولین فصل سال میلادی تقویت شده است.