بررسی بازار


سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با ریزش بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی شرکتی ضعیف بر ضریب اطمینان بازار فشار وارد کردند. دلار مجدداً ریزش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% ریزش به 94.241 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.1% ریزش در 21611.78 واحد بسته شد که به دلیل سقوط 4.1درصدی ارزش سهام Home Depot رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.38% ریزش به 2473.45 واحد رسید که به دلیل ریزش سهام بخش های مواد و صنعت رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.1% رشد به 6390.00 واحد رسید که دهمین روز متوالی رشد این شاخص محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با رشد بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار Morgan Stanley خوش بینی سرمایه گذاران را تقویت کرد. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد در 94.800 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به رکورد جدید 2473.83 واحد رسیده است که به دلیل رشد سهام بخش های مواد و انرژی رخ داد. همۀ یازده بخش اصلی این شاخص رشد کردند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% رشد به 21640.75 واحد رسید چراکه رشد سهام شرکت های DuPont و Boeing سقوط 4.2درصدی سهام شرکت IBM که به دلیل گزارش درآمدی فصلی ضعیف اش رخ داد را خنثی کرد. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.6% رشد به 6385.04 واحد رسید که در طی 9 روز متوالی رشد یک رکورد جدید محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه در رکوردهای جدید بسته شدند که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% ریزش به 94.66 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 1.47 واحد افزایش به رکورد 2460.61 واحد رسید چراکه رشد سهام بخش فن آوری ریزش سهام بخش های انرژی و مخابرات را خنثی کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% افت در 21574.73 واحد بسته شد که به دلیل سقوط 2.6درصدی ارزش سهام Goldman Sachs رخ داد چراکه این شرکت گزارش داد درآمد تجاری اش 40% کاهش داشته است. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.5 رشد به رکورد جدید 6344.31 واحد رسید که هشتمین روز متوالی رشد این شاخص محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با اندکی تغییر بسته شدند چراکه سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش های درآمدی شرکت های مهم در این هفته هستند. دلار پس از افت روز جمعه به دلیل آمارهای ناامیدکنندۀ خرده فروشی و تورم رشد کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.05% رشد به 95.141 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.01% ریزش به 2459.14 واحد رسید. فقط چهار بخش از یازده بخش اصلی این شاخص با ریزش بسته شدند که به دلیل ریزش 0.3درصدی سهام بهداشت و درمان رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با کمتر از 0.1% ریزش در 2169.72 واحد بسته شد ضمن اینکه ریزش سهام JP Morganو IBM بر رشد سهام Microsoft و Home Depot فشار وارد کرد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.03% رشد در 6321.76 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه رشد داشتند چراکه جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو بار دیگر بر موضع حامی کاهش نرخ بهره اش در طی نطقی که در برابر کمیتۀ بانکی داشت تاکید کرد. دلار تغییر اندکی پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی در 95.758 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average ) با 0.1% رشد در 21553.09 واحد بسته شد که یک رکورد جدید است. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد در 2447.83 واحد بسته شد که تحت تاثیر رشد سهام بخش های فن آوری، انرژی و مالی رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% رشد به 6274.44 واحد رسید که پنجمین روز متوالی رشد آن محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با رشد بسته شدند چراکه جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، بر مسیر تدریجی بانک مرکزی در عادی سازی سیاست پولی تاکید کرد. دلار تغییر اندکی داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.01% رشد به 95.768 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.7% رشد به 2443.25 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش های مواد، املاک و فن آوری رخ داد. همۀ 11 بخش اصلی این شاخص با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average ) با 0.6% در 21532.14 واحد بسته شد که یک رکورد جدید است و تحت تاثیر رشد سهام شرکت ها DuPont, Microsoftو Home Depot رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 1.1% رشد به 6261.17 واحد رسدی که چهارمین روز متوالی رشد آن محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با اندکی تغییر بسته شدند و زیان های ابتدای روز را جبران کردند. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 95.75 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 1.9% سقوط به 2425.53 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با کمتر از یک واحد رشد در 21409.07 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.3% رشد به 6193.30 واحد رسید که سومین روز متوالی رشد آن محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد داشتند که به دلیل رشد سهام بخش های مواد و فن آوری رخ داد. دلار تقویت شد و به رشد روز جمعه افزود که پس از آن رخ داد که گزارش اشتغال ماه ژوئن قوی تر از حد انتظار اعلام شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 96.056 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2427.43 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با کمتر از 0.1% ریزش به 21408.52 واحد رسید ضمن اینکه سقوط 2.8درصدی ارزش سهام Wal Mart رشد سهام Visa و Nike را خنثی کرد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.4% رشد در 6176.39 واحد بسته شد.

بازارهای ایالات متحده در روز چهارشنبه با رشد بسته شدند چراکه صورتجلسۀ نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو نشان داد که بانک مرکزی به زودی برنامۀ کاهش ترازنامه اش را آغاز می کند و سهام فن آوری رشد کرد. دلار اندکی ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.05% ریزش در 96.20 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به 2432.54 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش های مالی، بهداشت و درمان و فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با کمتر از 0.1% ریزش به 21478.17 واحد رسید ضمن اینکه زیان ها در سهام شرکت های Nike, Chevron و Exxon Mobil توسط رشد سهام شرکت های Boeing, Intel و Microsfot خنثی شدند. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.7% رشد به 6150.86 واحد رسید.

بازارهای ایالات متحده پس از تعطیلات چهارم ژوئیه امروز باز خواهند شد. دلار اندکی تغییر داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.06% رشد به 96.25 واحد رسید. سرمایه گذاران منتظر هستند تا امروز در ساعت 20:00 CET صورتجلسۀ فدرال ریزرو منتشر شود تا بتوانند دربارۀ مواضع سیاستگذاران دربارۀ ادامۀ افزایش نرخ بهره در امسال و جزئیات برنامه های فدرال ریزرو برای کاهش موجودی اوراق قرضه های دولتی ایالات متحده نزد فدرال ریزرو جزئیات بیشتری به دست آورند. سفارشات کارخانجات ایالات متحده برای ماه مه در ساعت 16:00 CET منتشر می شوند و چشم انداز برای دلار منفی است.