بررسی بازار


بازار سهام وسیع ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش داشتند چراکه فدرال ریزرو نرخ بهره را 0.25% افزایش داد. دلار ضعیف شد چراکه فدرال ریزرو پیش بینی سال 2018 را تغییر نداد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.7% ریزش به 93.433 واحد رسید. شاخص S&P 500 با کمتر از 0.1% ریزش به 2662.85 واحد رسید که به دلیل ریزش 1.3درصدی سهام مالی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% رشد به رکورد 24585.43 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) نیز با 0.2% رشد به 6875.8 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه اغلب با رشد بسته شدند چراکه فدرال ریزرو نشست دو روزه اش را آغاز کرد. دلار تقویت شد که به دلیل افزایش تورم بهای تولیدکننده رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 94.084 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به رکورد صعودی 2664.11 واحد رسید که به دلیل رشد سهام مخابرات و مالی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به رکورد جدید 24504.80 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.2% ریزش به 6862.32 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به رشد ادامه دادند که به دلیل رشد سهام فن آوری و مخابرات رخ داد. دلار با اندکی رشد بسته شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با اندکی تغییر به 93.918 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به رکورد جدید 2659.99 واحد رسید که به دلیل رشد 1.2درصدی سهام مخابرات رسید. شاخص میانگین صنعتی سهام داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به رکورد جدید 24386.03 رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.5% رشد به 6875.08 واحد رسید.

بازار سهام وسیع ایالات متحده در روز جمعه با رشد بسته شد چراکه گزارش اشتغال ماه نوامبر قوی تر اعلام شد. تقویت دلار ادامه پیدا کرد چراکه آمار منتشر شده حاکی از آن هستند که 228هزار شغل جدید ایجاد شدند که از رقم 195هزار مورد انتظار بیشتر است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 93.908 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به رکورد 2651.50 واحد رسید. شاخص بازار وسیع ایالات متحده در طی هفته 0.4% رشد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به رکورد جدید 24329.16 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.4% رشد در 6840.08 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه رشد داشتند که به دلیل رشد سهام بخش های فن آوری و صنعت رخ داد. تقویت دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد در 93.524 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% رشد به 24211.48 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 2636.98 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدیک ( Nasdaq ) با 0.5% به 6812.84 واحد رسید و بهتر از سایر شاخص ها عملکرد داشت.

بازار سهام وسیع ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش پیدا کرد علی رغم اینکه سهام فن آوری رشد داشت. تقویت دلار آمریکا ادامه پیدا کرد چراکه دلار کانادا کاهش ارزش داشت که پس از آن رخ داد که بیانیۀ بانک مرکزی کانادا محتاطانه تر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 93.524 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.3 واحد کاهش به 2629.27 واحد رسید چراکه رشد سهام فن آوری توسط ریزش سهام انرژی خنثی شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش به 24140.91 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) نیز با 0.2% رشد به 6776.38 واحد رسید.

بازار سهام وسیع ایالات متحده در روز سه شنبه با ریزش بسته شد ضمن اینکه آمار ضعیف نتوانستند موجب تقویت ریسک پذیری سرمایه گذاران شوند. با اینحال دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 93.08 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.4% ریزش به 2629.57 واحد رسید و فقط بخش فن آوری در بین 11 یازده بخش با رشد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% ریزش به 24180.64 واحد رسید که به دلیل سقوط 2.7درصدی ارزش سهام Disney رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.2% ریزش به 6762.21 واحد رسید.

بازارهای سهام وسیع ایالات متحده در روز دوشنبه افت پیدا کردند که به دلیل موج فروش سهام فن آوری رخ داد. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 93.08 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2639.44 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به رکورد 24290.05 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.1% ریزش به 6775.37 واحد رسید.

مایکل فلین، مشاور سابق ترامپ، متهم شد که به FBI دروغ گفته است و به همین دلیل نگرانی هایی دربارۀ عدم اطمینان های سیاسی ایجاد شدند که در روز جمعه باعث شدند سهام ایالات متحده ریزش پیدا کنند. ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 92.894 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2642.22 واحد رسید. شاخص بازار وسیع ایالات متحده در طی هفته 1.5% رشد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش به 24231.59 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.4% ریزش به 6847.59 واحد رسید. شاخص های آتی نشان می دهند که پس از تصویب لایحۀ مالیات توسط سنا در اوایل شنبه، بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه تا رکوردهای جدید رشد کردند که به دلیل وجود انتظارات دربارۀ تصویب لایحۀ اصلاح مالیات در مجلس سنا رخ داد. دلار دیروز ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.17% ریزش در 93.114 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.4% رشد به رکورد جدید 24272.35 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد به بی سابقه ترین سطح در 2647.58 واحد رسید که به دلیل رشد سهام مالی و انرژی رخ داد. همۀ 11 بخش اصلی این شاخص با رشد بسته شدند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.7% رشد در 6873.97 واحد بسته شد.

تماس