پیپ و ارزش آن


پیپ (درصد به نقطه) کوچکترین واحد حرکتی قیمت است. پیپ در اکثر جفت ارزها برابر است با 0.0001 یا 0.00001 که چهارمین یا پنجمین عدد اعشار است (مگر در مورد جفت ارزهایی که از JPY تشکیل شده اند که در مورد آنها پیپ اعشار دوم یا سوم است). ضمن اینکه وب سایت های شرکت ها بطور گسترده ای پذیرفته اند که به منظور تسهیل در تحلیل های تطبیقی، پیپ را در اعشار چهارم نشان دهند (برای جفت ارزهایی که از JPY تشکیل شده اند در اعشار دوم نشان داده شود) در حالیکه در پلت فرم های تجاری بسیاری از شرکت ها جفت ارزهای اصلی با پنج رقم اعشار (جفت ارزهایی که از JPY تشکیل شده اند یا سه رقم اعشار) نشان داده می شوند. نرخ ها، اسپردها و فواصل دستورها همگی با پیپ نشان داده می شود.

ارزش یک پیپ به حجم معامله بستگی دارد و با واحد ارز مظنه (دومین ارز در جفت ارز) نشان داده می شود.

مثال الف: 1 پیپ در جفت ارز EUR/USD برابر است با 0.0001

حجم معاملهمحاسبهارزش پیپ
100,000 EUR100,000 * 0.000110 USD
10,000 EUR10,000 * 0.00011 USD
1,000 EUR1,000 * 0.00010.1 USD
100 EUR100 * 0.00010.01 USD

مثال ب: 1 پیپ در جفت ارز USD/JPY برابر است با 0.01

حجم معاملهمحاسبهارزش پیپ
100,000 USD100,000 * 0.011000 JPY
10,000 USD10,000 * 0.01100 JPY
1,000 USD1,000 * 0.0110 JPY
100 USD100 * 0.011 JPY

همانطوریکه مشاهده می نمایید، ارزش پیپ (قیمت) ارتباط مستقیم با حجم معامله دارد که با واحد ارز مظنه نشان داده می شود.

با پیپ می توان ارزش کوچکترین تغییر نرخ به ازای حجم تعیین برای معامله را ارزیابی کرد.

ابزار دلخواه تان را از بین +500 ابزار انتخاب کنید

معاملات نزد IFC Markets را آغاز کنید افتتاح حساب بیشتر بیاموزید
تماس