قراردادهای آتی


اخیراً تعداد رو به افزایشی از مشتریان علاقمند شده اند که در کنار معامله در بازار مبادلات ارزی (فارکس) به کسب سود از طریق معاملۀ قراردادهای CFD روی شاخص، کالا و سهام نیز بپردازند. شرکت IFC Markets نیز به عنوان یکی از ارائه دهندگان پیشتاز معاملات CFD trading نوع خاصی از ابزار تجاری (از نوع CFD) را توسعه داده است که به شکل قرارداد آتی متوالی می باشند و به مشتری اجازه می دهند که بدون یک تاریخ انقضاءمعامله انجام دهد. این شکل از معامله در مقایسه با معاملات آتی که دارای تاریخ انقضاء هستند، از مزیت ویژه ای برخوردار است.

قراردادهای آتی ترکیبی از قراردادهای آتی معمولی روی یک دارائی خاص ایجاد شده اند به همین دلیل در تکمیل یک قرارداد آتی و انتقال به یک قرارداد دیگر قیمت یک ابزار ترکیبی هیچ شکافی ندارد و همزمان بطور صحیح بازتاب دهندۀ نوسان قیمت دارائی مدنظر است. تاریخچۀ معاملات از ابتدا تا نرخ های جاری در نمودارها در ترمینال های تجاری بطور لحظه به لحظه به نمایش درمی آیند. شرکت IFC Markets این فرصت را در اختیار مشتریانش قرار داده است تا بتوانند معاملۀ قراردادهای آتی ترکیبی روی شاخص و کالا را انجام دهند. لازم به ذکر است که مبنای ایجاد معاملات آتی برای هر گروه از ابزارها متفاوت است.

معاملات آتی شاخص

Index CFDs قراردادهای CFD روی شاخص، نظیر DJI، SP500، Nd100، DE30، FR40، GB100 و NIKKEI بدون وقفه و بدون تاریخ انقضا بر اساس نزدیک ترین قراردادهای آتی شاخص های سهام بر اساس فرمول زیر محاسبه می شوند:

«نرخ ابزار» = «نرخ نزدیکترین معاملۀ آتی» - «انحراف قیمت آتی از ارزش شاخص».

معاملات آتی کالا

محاسبه برای Commodity CFDs قراردادهای CFD روی کالا متفاوت است. به عنوان مقال ابزار نفت (OIL) بطور پیوسته و بدون یک تاریخ انقضاء، بر اساس دو معاملۀ آتی روی نفت خام سبک شیرین با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

OIL = F1 x T1 / T + F2 x (T - T1) / T

F1 – نرخ نزدیک ترین قرارداد آتی نقد
T — زمان معمولی بین تاریخ های انقضای دو قرارداد آتی
T1 – زمان باقی مانده تا انقضای قراردادهای آتی (F1)
F2 – نرخ قرار معاملات آتی نقد به دنبال اولین معاملات آتی


به این ترتیب تمامی ابزارهای گروه قراردادهای CFD روی کالا بدون یک تاریخ انقضاء و بر اساس دو معاملۀ آتی نقد نزدیک ترین محاسبه می شوند.

توسط IFC Markets به معاملۀ قراردادهای آتی متوالی بپردازید : معاملات آتی شاخصمعاملات آتی کالا

تعداد نامحدودی ابزار تجاری ایجاد کنید
ابتکاری
نوآورانه از
اطلاعات بیشتر