حل اختلافات


statament به عنوان سندی که معاملات انجام شده حساب را تایید می نماید، در هر روز و اول ماه اول ماه برای مشتری ارسال می گردد. در صورت عدم ایراد از طرف مشتری statement حساب تایید شده محسوب می شود.

اگر statement مورد قبول مشتری قرار نگرفت، وی می بایست ظرف 48 ساعت با آدرس far@ifcmarkets.com مکاتبه نماید یا اینکهفرم بررسی اعتراض در سایت با ذکر جزئیات و شماره معامله مورد اعتراض پر نماید. تمامی شکایات بررسی شده و به آنها رسیدگی خواهد شد.

بازگشت به ابتدای صفحه

تماس